Сряда, 19 Юни 2024г.
Обществен съвет

Протокол - 02.03.2021 г.

Протокол - 15.12.2020 г.

Протокол -04.12.2020 г.

Протокол -02.11.2020 г.

Протокол - 03.09.2020 г.

 

Заповед за определяне на поименен състав на членовете на Обществения съвет на СУ "Йордан Йовков"

На 30.11.2016 г.,въз основа на писмени уведомления от финансиращия орган и на проведено събрание на родителите, се състоя Учредително събрание за създаване  на Обществен съвет на СУ "Йордан Йовков". Поименният състав на съвета можете да видите в прикачената заповед на директора. Ръководствтото на СУ "Йордан Йовков" изразява благодарност към всички родители, участвали в събранието на родителите и поздравява избраните за членове и резервни членове на Обществения съвет.

Правомощия на обществения съвет

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Правилник обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата

Покана  обществен съвет

Във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Обществения съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители и представител на финансиращия орган. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелката. В събранието на родителите може да участва само едни представител от паралелка.