Понеделник, 22 Юли 2024г.
Проектна дейност

ПРОЕКТ: Европейска схема за предлагане на мляко, плодове и зеленчуци в учебни заредения

График плод и мляко

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001
„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент - Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.
Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)
Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.
НАЧАЛО: 12.02.2021 г.    КРАЙ: 31.12.2023 г.
www.eufunds.bg 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Проект „Иновативни училища“

Вид на проекта: 

друга национална програма     
Наименование на проекта:     Училищен плод     
Кратко описание(резюме):     Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.     
Интернет страница на проекта:    http://schoolfruit.dfz.bg/     
Приоритетна област:     1. Здравословен начин на живот     
           
ЕИК на организацията- партньора:           
Вид на партньорството:    национално партньорство     
Наименование на организацията- партньора:           
Начална дата:     1 Октомври 2015 г.     
Крайна дата:     31 Май 2020 г.     
Цели и резултати:     Цели и резултати: Специфичните цели на схемата са да се прекрати тенденцията за ниска консумация на плодове и зеленчуци, да се повиши в дългосрочен план консумацията на плодове и зеленчуци сред децата, да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни. Предоставя се възможност на значителен брой деца в училищна възраст да консумират плодове и зеленчуци, като по този начин се осигуряват равни възможности за всички деца и подпомага социалното сближаване. Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разходите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене, както и ще осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве. Подробности:     
Брой ученици:     3-6 годишни    I-IV     V-VII     VIII-XII     Всичко      
Брой обхванати ученици (планирани)    0    406    0    0    406     
Брой обхванати ученици (реализирани)    0    402    0    0    402     
В т.ч. обхванати в международна мобилност    0    0    0    0    0     
                               
                               
Вид на проекта: 

по програма на МОН/ ЕСФ     
Наименование на проекта:     Проект "Образование за утрешния ден"     
Кратко описание(резюме):     Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси - основа за качествено образование. Проектът ще допринесе за р     
Интернет страница на проекта:    https://oud.mon.bg/     
Приоритетна област:     1. Гражданско образование, демократично общество, социален диалог     
     2. Екология и опазване на околната среда     
     3. Информатика, информационни технологии     
     4. Природни науки     
           
ЕИК на организацията- партньора:           
Вид на партньорството:    национално партньорство     
Наименование на организацията- партньора:           
Начална дата:     1 Януари 2020 г.     
Крайна дата:     30 Юни 2020 г.     
Цели и резултати:     Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес. След оценка за съответствието му с утвърдените учебни програми на МОН и добрите педагогически практики по специално създадена методика, одобреното съдържание ще бъде публикувано на платформата за национално ползване. За целите на проекта ще бъдат проучени, селектирани и адаптирани стойностни онлайн дигитални образователни ресурси с отворен достъп. След контрол от страна на МОН одобрените ресурси ще бъдат публикувани в платформата за свободно ползване. По проекта ще се подкрепят и насърчат учениците за повишаване на дигиталните им компетентности чрез участия в извънкласни дейности и занимания, вкл. За развитие на STEM. Чрез проекта ще се създадат предпоставки за ускоряване на процесите на интеграция на деца, застрашени от отпадане и/или изоставане от дигитални знания и умения, както и на деца със специални образователни потребности, т.е. ще очаква се проекта да има и социализиращ ефект. Нуждата от модернизация на образованието чрез дигитализация ще бъде подкрепена чрез провеждане на информационни кампании за важността и общите или конкретни ползи за обществото.     
Брой ученици:     3-6 годишни    I-IV     V-VII     VIII-XII     Всичко      
Брой обхванати ученици (планирани)    0    15    45    45    105     
Брой обхванати ученици (реализирани)    0    45    45    45    135     
В т.ч. обхванати в международна мобилност    0    0    0    0    0     
                               
                               
Вид на проекта: 

по програма на МОН/ ЕСФ     
Наименование на проекта:     Проект „Подкрепа за успех“     
Кратко описание(резюме):     Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г. Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната     
Интернет страница на проекта:    podkrepazauspeh.mon.bg ученици в риск от отпадане; ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование; ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в     
Приоритетна област:     1. Информатика, информационни технологии     
     2. Математика     
     3. Обществени науки     
     4. Чужди езици     
           
ЕИК на организацията- партньора:           
Вид на партньорството:    национално партньорство     
Наименование на организацията- партньора:           
Начална дата:     28 Февруари 2019 г.     
Крайна дата:     30 Юни 2022 г.     
Цели и резултати:     Целеви групи в проект „Подкрепа за успех“ са: ученици в риск от отпадане; ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование; ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане; педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).     
Брой ученици:     3-6 годишни    I-IV     V-VII     VIII-XII     Всичко      
Брой обхванати ученици (планирани)    0    150    105    50    305     
Брой обхванати ученици (реализирани)    0    150    105    50    305     
В т.ч. обхванати в международна мобилност    0    0    0    0    0     
                               
                               
Вид на проекта: 

по програма на МОН/ ЕСФ     
Наименование на проекта:     Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"     
Кратко описание(резюме):     За първи път по него се провеждат допълнителни обучение по български език за децата, които имат нужда от тях. В такива форми от началото на учебната година са включени     
Интернет страница на проекта:          
Приоритетна област:     1. Гражданско образование, демократично общество, социален диалог     
     2. Математика     
     3. Роден език и краезнание     
     4. Чужди езици     
           
ЕИК на организацията- партньора:           
Вид на партньорството:    национално партньорство     
Наименование на организацията- партньора:           
Начална дата:     16 Май 2019 г.     
Крайна дата:     30 Май 2022 г.     
Цели и резултати:     Проектът, който е на стойност 82,5 млн. лв., също предвижда провеждане на занимания по интереси, както и работа с родители на деца от социално слаби семейства за представяне на ползите от образованието и посещението на детска градина.     
Брой ученици:     3-6 годишни    I-IV     V-VII     VIII-XII     Всичко      
Брой обхванати ученици (планирани)    0    200    130    0    330     
Брой обхванати ученици (реализирани)    0    200    130    0    330     
В т.ч. обхванати в международна мобилност    0    0    0    0    0