Понеделник, 22 Април 2024г.
Покана за обществен съвет

Във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Обществения съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители и представител на финансиращия орган. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелката. В събранието на родителите може да участва само едни представител от паралелка.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

Уведомяваме  Ви, че на 30.11.2016 г . от 17:30 ч. в учителската стая ще се проведе събрание на родителите за определяне състава на Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали.

Събранието ще се проведе по следния дневен ред:

Избор на членове на Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали

Избор на председател, зам. председател и секретар

Избор на резервни членове на Обществения съвет към СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали

Приканваме Ви да излъчите по един родител от клас за участието в събранието.

Недялка Кюпрюджиева

Директор на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали