Понеделник, 22 Юли 2024г.
Образователна среда и технологии - STEM център

Заместник-министърът на образованието и науката откри STEM център в СУ ,,Йордан Йовков“

Video STEM център

Галерия STEM център

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2021


Учебната STEM среда на училището ще бъде съставена от 3 лаборатории,съответстващи на три класни стаи и следващи иновативни архитектурни решения,които позволяват ученето да е динамично, многофункционално, да следва съвременните тенденции както за изработка на специфичната мебелировка, така и да съответства на учебното съдържание и възрастовата група на учениците. Лабораториите ще бъдат изградени както следва:   
А.1 „Образование в ерата на ИИ(Изкуствен интелект)“ 
Базовите концепции в STEM се преобразуват в изследвания от реалния живот. Целта е учениците да разработват сцени с ИИ, като управляват подвижни обекти и проектират човеко-машинно взаимодействие.  Вгражда се познание, за да могат роботите да вземат елементарни решения, а ученикът да наблюдава резултатите от своя експеримент. 
Лабораторните сцени са структурирани на модулен принцип. Ученикът се предвижва из различните станции с различен ИИ елемент. За всяка са предвидени десетки урока за създаване базови и практически умения в различни области на живота и учебни дисциплини. Включена е апаратура, софтуер и оборудване, необходимо за горните цели. 
А.2 Въведение в добавена и виртуална реалност 
В този компонент, се съвместяват физически роботи с дигитални добавки, които ученикът може да използва съвместно. Добавената реалност доближава ученическото творчество до технологиите, в науката и изкуството. 
Б.1 Лаборатория по инженерен ИИ 
Целта е разбиране на същността и изграждането на роботи - от предавателно съотношение, усукване, линейни и въртеливи сили, до управление – сензори, софтуер. 
Програмата окуражава ученика да създава собствен робот от базови блокове, да му придава функционалности, да го променя и осъвършенства – за да може да реши определен проблем или клас от проблеми. 
Б.2  Интелигентни транспортни системи  
В програмата се ползват програмируеми подвижни обекти и дронове, подходяши за работа в клас. Учениците се запознават със сензориката и управлението на тези обекти. 
В.1 Лаборатория по индустрия 4.0 и мениджмънт 
Предимствата на ИИ се осъзнават особено ясно при автономното производство и складово управление. Цели заводи произвеждат автомобили, без човешка намеса. Новата индустрия изисква нова подготовка на младите хора,а именно това ще е задачата на лабораторията . 
В.2 Лаборатория „умен склад“ 
„Умният склад“е автоматизация, в която елементите се движат, съобразно оптимизационни правила и могат да се извличат и подават по заявка. 
Ядро на „умния склад“за екип роботи, работещи съвместно, с цел бързото изпълнение на задачи, минимизация на трафик, пестене на пространство и други целеви зададени от ученика условия. 
В.3  ИИ и човеко- машинен интерфейс -важен аспект при технологиите, свързани с роботи. 
Темите с поддръжка в лабораторния комплекс са: 
Взаимодействие човек – машина; Основи на програмирането; „Жаргони“ в комуникацията;Социална роботика. 

Училищният STEM център ще обезпечи технологична учебна среда, способстваща за усвояване на учебния материал, взимайки предвид различните режими на обучение и дейности. На учениците ще бъде предоставена и мотивираща среда за развитие на собствени идеи и по този начин те ще се провокират задълбочено да анализират поставените задачи и проблеми и да приложат логическо  мислене при интериорните и  технологични решения. Използването на новите технологии и предоставяне възможността на учениците да работят с дигитална техника с поглед към бъдещето ще мотивира тяхната ангажираност с учебния процес и ще им помогне да осмислят професионалните възможности на бъдещето.

Н. Нури - Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" и  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап