Вторник, 28 Септември 2021г.
Обща информация

СУ „ Йордан Йовков“ – гр. Кърджали е публична организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл. 7, т.5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл. 8, ал. 2 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в СУ „Йордан Йовков“   се извършват от директора и гл. счетоводител на училището.  

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от СУ „Йордан Йовков“ можете да получите от следните длъжностни лица:

Стоян Георгиев – пом.директор Административно –стопанска дейност, тел. 0887308191

Донка Берова – гл. счетоводител, тел. 0885753908

Христина Начева – секретар, тел. 0889993062

Данни за кореспонденция с СУ „ Йордан Йовков“ във връзка с възлаганите от нея обществени поръчки:  

Адрес: гр. Кърджали, 6600
ул. „Булаир” № 18
Eлектронна поща: y_yovkovkj@abv.bg
Официална страница на СУ„ Йордан Йовков“ в интернет: www.yovkov-bg.net
Работно време: 8.00 – 16.00 ч.