Сряда, 19 Юни 2024г.
Настоятелство
 • Данни за регистрацията

  Регистрация: Регистрирано по ЗЮЛНЦ

  Година на първоначалната регистрация: 2001 г.

  Вид, номер и дата на документа за регистрация: Решение по Ф.Д. 165/2001г. на Кърджалийски окр. Съд

 • Председател

  Име, презиме, фамилия: Иван Стойчев Вълчев

  Жив. в: (град/село, п.код) Кърджали 6600