Сряда, 19 Юни 2024г.
Защита на личните данни

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

Седалище и адрес на управление:

ул. „Булаир“ № 18, гр. КЪРДЖАЛИ - 6600

Данни за кореспонденция:

ул. „Булаир“ № 18, гр. КЪРДЖАЛИ - 6600

Телефон:

+359 88 999 3062

Web site:

https://yovkov-bg.net/

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

 

Име:

Людмила Чаушева

Данни за кореспонденция:

ул. „Булаир“ № 18, гр. КЪРДЖАЛИ - 6600

Телефон:

+359 88 999 3062

Web site:

https://yovkov-bg.net/

E-mail:

liusi_75@abv.bg

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита па личните данни.

Ръководството е отговорно за разработването и насърчаването на служителите и външните страни за спазване на принципите и добрите практики за обработка на лични данни в рамките на и от името на общината, с цел прилагане на европейското и национално законодателство.

Всички ръководители на структурни училището са отговорни за осъществяване на контрол по изпълнението на внедрените правила за защита на лични данни и се отчитат пряко на ръководството. Конкретните отговорности и задължения, свързани с обработката, сигурността и защитата на лични данни са разписани в политики, процедури и правила, които са част от внедрената Система за защита на личните данни в Средно училище „Йордан Йовков“ гр. Кърджали

 

КАКВО ОЗНАЧАВА ТЕРМИНА „ЛИЧНИ ДАННИ”?

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните, „Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). „Субект на данните“ е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

 

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Във връзка със:

 • спазване на законови задължения;
 • за изпълнение на договор, по който сте страна;
 • за изпълнение на задача от обществен интерес;
 • за упражняване на нашите официални правомощия;
 • за целите на легитимните ни интереси като администратор на лични данни.

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение

лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), данни за здравословното състояние, данни от документ за самоличност (не извършваме ксерокопиране на документа за самоличност, а само записваме данните при необходимост, сверяваме ги и установяваме валидността на съответния документ или проверяваме самоличността на съответното лице), данни за пълномощник (ако лицето се представлява от пълномощник) и за неговото пълномощно, данни за комуникация с гражданите (пощенски адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер, и други).

СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Обработването на личните данни е ръчно или автоматизирано и включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ.

Обработваме личните Ви данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, събираме ги за конкретни, изрично указани и легитимни цели. Съобщаваме и обясняваме на субектите на данни какви лични данни събираме и защо и как го правим.

Обработваме личните Ви данни само за законни цели. Обработката им не надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие със законодателството. Въвели сме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим Вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

В повечето случаи получаваме личните Ви данни директно от Вас, когато попълвате искания, заявления и други документи, необходими за да Ви предоставим административна услуга, за да кандидатствате за работа при нас, за да ни сигнализирате за нередности и нарушения, за да изразите Вашето мнение, за да отправите препоръка към нас и други.

ПОЛУЧАТЕЛИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Категориите получатели на лични данни, които СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали  предоставя извън организацията:

 • на публични органи (Министерство на образованието, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • на обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали и по негово нареждане или възлагане чрез договор).

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Многообразието от услуги, които СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите са приложими Номенклатурата на делата със срокове за съхраняване на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали.

СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство, съгласно предвидения срок.

КАК ДА УПРАЖНЯ ПРАВАТА СИ ПРЕД ОБЩИНА СУ „Йордан Йовков“?

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15 - 22 на Общия регламент относно защитата на данните, за личните данни, които СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате - чрез предоставяне на документ за самоличност (лична карта/паспорт/ свидетелство за управление на МПС).

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА.

В случай на установяване нарушаване на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни.

Наименование:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София - 1592

Данни за кореспонденция:

бул. „Проф. Цвезан Лазаров“ № 2, гр. София - 1592

Телефон:

02 9153 518

Web site:

www.cpdp.bg

 

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НАРУШЕНИЯ НА СИГУРНОСТТА.

СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване ниво на сигурност, съобразено с рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица.

Ръководството на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали изисква от служителите си и третите страни, обработващи от нейно име лични данни, да прилагат съответните политики и правила, описани в Системата за защита на личните данни.

Прилагането на конкретни организационни и технически мерки се базира на установените рискове за личните данни като се отчитат и осигуряват:

° подходящите обучения по функции и нива;

° включването на защитата на данните в задълженията на служителите;

 • мониторинг на персонала и външните страни за спазване на съответните политики и правила;
 • контрол на физическия и логически достъп до електронни и хартиени записи;
 • контрол при използването на преносими електронни устройства извън работното място;
 • контрол при използването на лични устройства на служителите;
 • налагане на договорни задължения на обработващите организации да предприемат подходящи мерки за сигурност, когато данните са под техен контрол;
 • и други.

СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали предприема действия, които да гарантират, че всяко физическо лице, действащо под ръководството на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали, което има достъп до лични данни, обработва тези данни само по указание на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали, освен ако от това лице не се изисква да прави това, по силата на нормативен акт или директни договорни взаимоотношения с физическото лице.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за анализ на скорост на заявки, за да се определи дали потребителят е в нова сесия/посещение, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Сайтът на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали използва следните бисквитки:

Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Относно бисквитките, които генерира Google Analytics може да се информирате тук.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ.

Настоящото уведомление за поверителност на личните данни, включва и информацията, която се създава чрез използването на система за видеонаблюдение в сградата на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали и прилежащите й зони, както и от системата за видеонаблюдение на обществени места на територията на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали, от момента на създаването до момента на унищожаването на видео записите. Информацията може да се съдържа, както в документи на хартиен носител, така и в електронни документи без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис или не.

Всички дейности по осъществяване на видеонаблюдението в сградата на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали се извършват с цел гарантиране на безопасността и сигурността на лицата, които се намират в сградата на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали. Чрез системата за видеонаблюдение се създава възможност за проследяване на достъпа до сградата, сигурността на посетителите, учениците и служителите, опазването на имуществото и на информацията, които се намират в сградата. Наличието на видеонаблюдение спомага за предотвратяване и разкриване на неоторизиран достъп до сградите.

Дейности по осъществяване на видеонаблюдението на обществени места на територията на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали се извършват с цел предотвратяване и разкриване на нарушения на обществения ред, опазване на училищното  имущество, осигуряване на безопасността на всички в СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали.

Записите могат да бъдат предадени на компетентните органи за разследване на престъпления, когато от съдържанието на записа може да се направи предположение, че е извършено нарушение или престъпление.

СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали обработва личните данни само за целта, за която те са събрани и не ги използва повторно за несъвместими цели.

Това уведомление за поверителност е актуално към 23.05.2018 година.

СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали запазва правото си да изменя и допълва внедрената Системата за защита на личните данни и средствата за защита на личните данни, в съответствие с настъпилите промени в приложимото законодателство, развитието на технологиите за защита, като това може да стане по инициатива на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали или на компетентен орган (Комисията за защита на личните данни). Актуалното уведомление ще се публикува на настоящия сайт заедно с датата на актуализация. 

В тази връзка Ви съветваме периодично да преглеждате това уведомление, за да се информирате за степента на защита на личните данни.