Събота, 25 Май 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ ОТ 30.01.2023
чуй новината

Уважаеми родители и ученици,

 Уведомяваме ви, че от 06.02.2023г. започва кампанията за подаване на документи за получаване на стипендии за втория учебен срок на учебната 2022/2023 година.
            Срок за подаване на документите - от 06.02. до 20.02.2023 година.
           

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА:

 1. Стипендия за постигнати образователни резултати (стипендия за успех):
 • Заявление по образец
 1. Стипендия за  подпомагане  достъпа до образование и предотвратяване на отпадането(социална стипендия):
 • Заявление по образец;
 • Служебни бележки за дохода на членовете на семейството  от: трудови възнаграждения, пенсии, обезщетения за безработица, месечни добавки и помощи за деца, стипендии за периода от 6 месеца (август  2022 г. –  януари 2023 г. включително, дохода на член от семейството на месец не трябва да надвишава 780,00 лева);
 • Удостоверения за учащи брат или сестра, наеми, хонорари и други доходи за периода от 6 месеца (август  2022 г. –  януари 2023 г. включително).
 1. Стипендия  на ученици с трайни увреждания с НЕЛК/ТЕЛК:
 • Заявление по образец
 •  Копие от решение на НЕЛК/ТЕЛК.
 1. Стипендия за ученици без родител/и:
 • Заявление по образец;
 • Копие от акт за раждане и смъртен акт.

ВСИЧКИ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРОВЕРЕНИ И ПОДПИСАНИ ОТ КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ, ПОТВЪРЖДАВАЩ ВЕРНОСТТА НА ДАННИТЕ ЗА ПОСТИГНАТ УСПЕХ, БРОЙ ОТСЪСТВИЯ И НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ПО ЧЛ. 199, АЛ. 1, Т. 3-5 ОТ ЗПУО.

От ръководството