Понеделник, 22 Април 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 15.11.2021 г.

На вниманието на педагогическият персонал в училище

Уважаеми колеги,

Уведомявам ви, че във връзка със Становище с вх. № 2508/ 15.11.2021 г. на координатора по чл. 7  от Наредба за приобщаващо образование, Фанка Кахчиева – педагогически съветник в училището се налага необходимостта от екип за подкрепа за личностно развитие ( училищен логопед, училищен психолог и ресурсен учител).

Екипа ще бъде сформиран и ще заработи, считано от 01.12.2021 г.

 

От Недялка Кюпрюджиева - Директор на СУ " Йордан Йовков" гр. Кърджали