Понеделник, 11 Декември 2023г.
ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по изпълнение на Проект BG05М2ОП001-3.018

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  по изпълнение на Проект BG05М2ОП001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма  „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Длъжност: Психолог

Брой свободни места: 1

Образование: Висше - Бакалавър / Магистър

Специалност и квалификация:

1. специалност от професионално направление "Психология" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация по психология;

2. специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Психология".

Длъжност: Логопед

Брой свободни места: 1

Образование: Висше - Бакалавър / Магистър

Специалност и квалификация:

1. специалност "Логопедия" или "Логопедагогика" от професионално направление "Педагогика" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация "логопед";

2. специалност "Логопедия" от професионално направление "Обществено здраве" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация "логопед";

3. специалност от професионално направление "Педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и с втора специалност или с допълнителна професионална квалификация по логопедия;

Длъжност: Ресурсен учител

Брой свободни места: 1

Образование: Висше - Бакалавър / Магистър

Специалност и квалификация:

Завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “специална педагогика” или по друга специалност с професионална квалификация “учител” и допълнителна квалификация по специална педагогика.

Необходими документи:

  1. Заявление за заемане на длъжността.
  2. Професионална автобиография.
  3. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование или квалификация.
  4. Справка за придобит трудов стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка /копие/.

 

Вид трудов договор: за определен срок

 

Документи за кандидатстване ще се приемат:

От 31.08.2021 г.

До 03.09.2021 г.

В сградата на СУ „Йордан Йовков“, град Кърджали

Адрес: ул. Булаир № 18

Teл: 5 94 11