Сряда, 19 Юни 2024г.
СЪОБЩЕНИЕ - 30.08.2021 г.

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи и осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021 / 2022 година.

Средствата се отпускат, независимо от семейните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление – декларация в дирекция „Социално – подпомагане“ (ДСП). В случаите, в които ДСП не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • Удостоверение, че детето е записано в първи / осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.
  • Копие от Удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето първи / осми клас, но не по – късно от 15.10.2021 г.

Учениците, записани в СУ „Йордан Йовков“, гр. Кърджали ще получат своите удостоверения на 15.09.2021 г. от класните ръководители.

 

 

От ръководството на училището